top of page

PRIVACY POLICY

 

1. Algemeen

AC-Fotografie vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. AC-Fotografie houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen.

AC-Fotografie, Ommeloper 42, 9990 Maldegem (hierna te noemen: ‘AC-Fotografie’) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Dit Privacy Statement is van toepassing wanneer je de website bezoekt.

 

2. Contact

Voor vragen over het Privacy Statement of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: alex@ac-fotografie.be.

 

3. Soort gegevens

Gegevens die je aan ons verstrekt

AC-Fotografie verwerkt de gegevens die je aan haar verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Naam, adres, emailadres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, financiële gegevens (ten behoeve van eventuele betaling) en gegevens waaruit blijkt dat eventuele onderwerpen je interesseren.

 

Verantwoordelijkheid juistheid gegevens

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan AC-Fotografie ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van persoonsgegevens. AC-Fotografie is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 

4. Doeleinden van de verwerking

AC-Fotografie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinde

4.1. De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals voor:

1. het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen;

2. het versturen van serviceberichten met informatie over bijv. het event, tijden, vervoer, etc.

 

4.2. De goede bedrijfsvoering, zoals voor;

a) het voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving. In bijzondere gevallen zal AC-Fotografie jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen bij bijvoorbeeld vorderingen van autoriteiten zoals politie en justitie, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;

b) voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van(accountants)controle;

d) fraudebestrijding en de bescherming van bedrijfsbelangen van AC-Fotografie; AC-Fotografie bewaart de persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doelen die hierboven genoemd of om te voldoen aan wettelijke(bewaar)verplichtingen.

 

5. Recht op inzage, correctie en verwijdering

AC-Fotografie houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van jou hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens AC-Fotografie van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Een verzoek om een overzicht of verwijdering van gegevens, kun je richten aan
alex@ac-fotografie.be. Houd er rekening mee dat AC-Fotografie je ook kan verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

 

6. Recht van verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd (via een bepaald medium), kun je dat aan AC-Fotografie laten weten via alex@ac-fotografie.be.

Vermeld in je bericht duidelijk dat het gaat om jouw recht op verzet.

 

7. Wijziging van de Privacy Policy

AC-Fotografie kan wijzigingen aanbrengen in de Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

bottom of page